Condicions de Venda

Josep Guitart Castellví, JIP MODA A BON PREU
C / La Font, 2, Prats de Rei, 08.281 (Barcelona)
38165419R
www.jipmoda.com
jiponline@jipmoda.com

LLEGEIXI ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS

Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre Josep Guitart Castellví, JIP MODA A BON PREU C / La Font, 2, Prats de Rei, 08.281 (Barcelona) i amb NIF 38165419R (en endavant, "JIP") i els tercers (en endavant, "Usuaris") que es donin d'alta com a usuaris i / o adquireixin productes a través de la botiga online del lloc web oficial de JIP (https://www.jipmoda.com, d'ara endavant la "Botiga") .

2. OBLIGACIONS DE L'USUARI

2.1 L'usuari s'obliga, amb caràcter general, a l’ utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes i a utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el disposat en aquestes Condicions Generals, i haurà així mateix abstenir-se d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de JIP, els seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.

3. PRODUCTES I PREUS

1/3 JIP es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s'ofereixin als usuaris a través de la Botiga. En particular, JIP podrà en qualsevol moment afegir nous Productes als oferts o inclosos en la Botiga, entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, tals nous Productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, JIP es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s'ofereixen a la Botiga.

3.2 Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen en la Botiga. Els preus indicats en la Botiga són en Euros i inclouen l'IVA, excepte indicació en contra.

4. PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT PAGAMENT DELS PRODUCTES

4.1 En el termini màxim de vint –i-quatre (24) hores, JIP enviarà un correu electrònic a l'Usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del producte, el seu preu, les despeses d'enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels Productes a JIP.

4.2 L'Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà d'efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats en la Botiga.

4.3 JIP arxivarà els documents electrònics en què es formalitzi el contracte,
remetent una còpia a l'Usuari una vegada feta la compra.

4.4 La confirmació de la comanda enviada per JIP no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra. JIP enviarà la factura per correu electrònic en cas que l'usuari ho sol · liciti.

5. DRET DE DESISTIMENT

5.1 L'usuari té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb JIP a través del correu electrònic a la següent adreça: jiponline@jipmoda.com i desistir de la compra en un termini no superior a trenta (30) dies hàbils, comptats a partir de la recepció del Producte. El Producte s'haurà d'enviar juntament amb el full de devolució degudament emplenada i una còpia de l'albarà de lliurament o de la factura, degudament emplenada, corrent a càrrec del client el cost directe de devolució del Producte. Aquesta devolució es farà de conformitat amb les instruccions que JIP indiqui a l'Usuari en contestació a la seva notificació de l'exercici de desistiment. L'Usuari haurà de tornar el Producte en el termini màxim de trenta (30) dies des que JIP li indiqui la forma de devolució.

5.2 El desistiment comporta la devolució de l'import pagat. Per això, el client haurà d'indicar en el full de devolució el número i el titular de la targeta de crèdit a la qual JIP haurà d'efectuar l'abonament. El termini per a aquest abonament serà l'establert en la Llei

5.3 No es pot exercir el dret de desistiment quan el Producte no es retorni en el seu embalatge original i quan el Producte no estigui en perfecte estat.

6. SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

6.1 Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça jiponline@jipmoda.com.

7. SERVEI DE LLIURAMENT A DOMICILI

7.1 L'àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és exclusivament per al territori nacional, de manera que el servei de lliurament només serà per a aquest territori.
Els Productes comprats a través de la Botiga s'enviaran a la direcció de lliurament que l'usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sent el termini màxim de lliurament el de trenta (30) dies establert per defecte en la Llei

7.2 El servei de lliurament de JIP, es realitza en col · laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No se servirà en Apartats de Correus ni en hotels o altres adreces no permanents.

7.3 El cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels Productes. En el moment d'adquisició del Producte, l'Usuari serà informat del cost exacte d'enviament.

8. PROPIETAT INTEL · LECTUAL I INDUSTRIAL

8.1 L'Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cadascun dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel · lectual i industrial de la pròpia JIP o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel · lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.

8.2 Tret que fos autoritzat per JIP o si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, o a menys que això resulti legalment permès, l'Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. L'usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través dels mateixos.

8.3 L'Usuari s’ haurà d'abstenir d'eludir o manipular qualsevol dispositiu tècnic establerts per JIP o per tercers en la Botiga.

9. PROTECCIÓ DE DADES

9.1 En compliment de la Llei 15/99 LOPD, l'informem que les seves dades personals i altra informació facilitada mitjançant el formulari d'inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al tractament, propietat de JIP , mentre no se sol · liciti la seva cancel · lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l'atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi i a la millora d'aquesta atenció, així com a la promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses vinculades a JIP.
 

L'usuari autoritza expressament a JIP la remissió, fins i tot a través de mitjans electrònics, per part de JIP i de les esmentades entitats, de comunicacions comercials i ofertes i concursos promocionals.

9.2 L'Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel · lació dirigint-se a JIP, C / La Font, 2, Prats de Rei, 08.281 (Barcelona), o mitjançant correu electrònic dirigit a jiponline@jipmoda.com, adjuntant còpia del seu NIF o document identificatiu substitutori.
9.3. Les respostes marcades amb * en el formulari d'inscripció tenen caràcter obligatori.
La seva no contestació impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats.

10. CONTRASENYES

1/10 JIP facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal al lloc web. Aquests mots de pas serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà del lloc web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l'usuari. L'Usuari es compromet a notificar a JIP de manera immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

11. COOKIES

01/11 JIP utilitza cookies amb la finalitat de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'Usuari, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga. Les cookies són arxius instal · lats al disc dur de l'ordinador o bé en la memòria del navegador a la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l'ordinador de l'Usuari per identificar-lo.

11.2 Si l'Usuari no desitja que s'instal · li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l'Usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l'Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l'accés a alguns dels serveis oferts en la Botiga.

12. LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte es sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat d’ IGUALADA, amb renúncia al fur que pogués correspondre l'Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.